PRIVACY- EN COOKIEBELEID

UCC Europe Limited begrijpt dat uw privacy voor u van belang is, en dat u het belangrijk vindt hoe uw persoonsgegevens online worden gebruikt en gedeeld. Wij respecteren en waarderen de privacy van alle bezoekers van de website, www.ucc-europe.com, (“Onze website”), en verzamelen en gebruiken persoonsgegevens alleen op een wijze zoals in dit document beschreven, en op een manier die in overeenstemming is met onze wettelijke verplichtingen en uw wettelijke rechten.

Wij verzoeken u om dit Privacy- en cookiebeleid aandachtig door te lezen, en er zeker van te zijn dat u het begrijpt. Op het moment dat u Onze website voor het eerst bezoekt, beschouwen wij het Privacy- en cookiebeleid door u geaccepteerd. Indien u niet akkoord gaat met ons Privacy- en cookiebeleid, dient u het gebruik van Onze website onmiddellijk te staken.

 1. Definities en uitlegIn dit beleid hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
  “AVG” Algemene Verordening Gegevensbescherming
  “Onze website” onze website
  “Cookie” een klein tekstbestand dat door Onze website op uw computer of apparaat wordt geplaatst als u bepaalde delen van Onze website bezoekt en/of als u bepaalde functies van Onze website gebruikt. In onderstaand artikel 12 vindt u meer informatie over de Cookies die door Onze website worden gebruikt.
  “Cookiewetgeving” de relevante onderdelen van de Richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie (EG-richtlijn) 2003,
  “persoonsgegevens” alle gegevens die betrekking hebben op een identificeerbaar persoon die aan de hand van deze gegevens direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Hier betekent dit de persoonsgegevens die u via Onze website aan ons verstrekt. Deze definitie omvat, in voorkomende gevallen, de definities van Verordening (EU) 2016/679 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”);
  “wij/ons/onze” UCC Europe Limited, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd in Engeland, in het handelsregister ingeschreven onder nummer 8016911, met statutaire zetel te 5th Floor, St Andrews Street, London, EC4A 3AE.
 2. Over ons
  1. Onze website is eigendom van en wordt beheerd door UCC Europe Limited, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd in Engeland, in het handelsregister ingeschreven onder nummer 8016911, met statutaire zetel te 5th Floor, St. Andrews Street, London, EC4A 3AE.
  2. U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, via e-mail op info@ucc-europe.com, telefonisch op +44 (0)208 799 4370 of per brief gericht aan Data Protection Officer, UCC Europe Ltd, 40-44 Uxbridge Road, London, W5 2BS, United Kingdom.
 3. Wat is het toepassingsgebied van dit Privacy- en cookiebeleid?Dit Privacy- en cookiebeleid is alleen van toepassing op uw gebruik van Onze website. Onze website kan links naar andere websites bevatten. Houd er rekening mee dat wij geen controle hebben op hoe uw gegevens door ander websites worden verzameld, opgeslagen of gebruikt, en wij raden u aan om het privacybeleid van deze websites te controleren voordat u gegevens verstrekt aan dergelijke websites.
 4. Uw rechten
  • Als een betrokkene heeft u krachtens de AVG de volgende rechten, en dit beleid en ons gebruik van uw persoonsgegevens is gebaseerd op het waarborgen van deze rechten:

   • Het recht om te worden geïnformeerd over het door ons verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens;
   • Het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij over u bezitten (zie artikel 11);
   • Het recht op rectificatie indien persoonsgegevens die wij over u bezitten onjuist of onvolledig zijn (in dit geval kunt u contact met ons opnemen, zie de in artikel 13 vermelde contactgegevens);
   • Het recht op vergetelheid, dat wil zeggen het recht om ons te verzoeken om bepaalde persoonsgegevens die wij over u bezitten te wissen (wij bewaren uw gegevens gedurende beperkte tijd, zoals uiteengezet in artikel 6, maar als u wilt dat wij deze gegevens eerder wissen, kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven in artikel 13);
   • Het recht op beperking (d.w.z. voorkomen) van de verwerking van uw persoonsgegevens;
   • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid (het verkrijgen van een kopie van uw persoonsgegevens ten behoeve van hergebruik door een andere dienst of organisatie);
   • Het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik voor bepaalde doeleinden van uw gegevens; en
   • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering;
  • Als u een klacht hebt over ons gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen (zie de contactgegevens in artikel 13), en zullen wij ons best doen om het probleem op te lossen. Als wij u niet kunnen helpen, hebt u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van het Verenigd Koninkrijk, de Information Commissioner’s Office.
  • Voor meer informatie over uw rechten kunt u contact opnemen met de Information Commissioner’s Office of uw plaatselijke burgerloket.
 5. Welke gegevens worden door ons verzameld?Afhankelijk van uw gebruik van Onze website, kunnen wij alle of bepaalde al dan niet persoonsgebonden gegevens verzamelen (zie ook artikel 12 over ons gebruik van Cookies en soortgelijke technologieën):

  • Naam;
  • Bedrijfsnaam;
  • Contactgegevens, zoals e-mailadressen en telefoonnummers;
  • IP-adressen;
  • Type en versie webbrowser;
  • Besturingssysteem;
 6. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?
  • Alle persoonsgegevens worden veilig verwerkt en opgeslagen en niet langer dan nodig is in het licht van de reden(en) waarvoor de gegevens in de eerste plaats werden verzameld. Wij zullen te allen tijde aan onze verplichtingen krachtens de AVG voldoen en uw rechten krachtens de AVG beschermen. Zie artikel 7 hieronder voor meer informatie over beveiliging.
  • Ons gebruik van uw persoonsgegevens heeft altijd een rechtsgrond; het is namelijk ons rechtmatige belang, omdat u meer informatie heeft opgevraagd over onze producten en diensten. Wij kunnen uw gegevens in het bijzonder voor de volgende doeleinden gebruiken:

   • Het beantwoorden van vragen en e-mails van u;
  • Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is in het licht van de reden(en) waarvoor de gegevens in de eerste plaats werden verzameld. Gegevens worden dus bewaard gedurende de volgende perioden (of de bewaring wordt bepaald op de volgende grondslagen):

   • Wij bewaren uw persoonsgegevens die behoren bij uw oorspronkelijke aanvraag op Onze website voor zolang deze gegevens nodig zijn om deze informatieaanvraag mogelijk te maken.
  • U hebt het recht om de door u aan ons verleende toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens op elk moment in te trekken, en om te verzoeken dat Wij deze gegevens verwijderen.
 7. Hoe en waar slaan wij uw persoonsgegevens op?
  • Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen voor zolang dit nodig is om deze gegevens te gebruiken zoals in bovenstaand artikel 6 beschreven, en/of voor zolang wij uw toestemming hebben om de persoonsgegevens te bewaren.
  • In de meeste gevallen worden al uw gegevens opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (de “EER”) (De EER bestaat uit alle lidstaten van de EU plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). In zeldzame gevallen kunnen alle of een deel van uw gegevens worden opgeslagen buiten de EER. U wordt geacht dit zonder voorbehoud te aanvaarden door het gebruik van Onze website en het doorgeven van gegevens aan ons. Als Wij gegevens opslaan buiten de EER, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat uw gegevens net zo veilig worden verwerkt als hoe dit zou gebeuren in het Verenigd Koninkrijk en op grond van de AVG.
  • Gegevensbeveiliging is erg belangrijk voor ons, en wij hebben passende maatregelen genomen ter bescherming en beveiliging van gegevens die via Onze website worden verzameld.
  • Maatregelen die wij nemen ter beveiliging en bescherming van uw gegevens:

   • Alle aan ons verstrekte informatie wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Eventuele betalingen zullen worden gecodeerd. Indien wij u een wachtwoord gegeven hebben (of indien u dit heeft gekozen) waarmee u toegang heeft tot bepaalde delen van Onze website, bent u zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van dit wachtwoord. Wij verzoeken u om uw wachtwoord aan niemand door te geven.
   • Helaas is de doorgifte van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw naar Onze website doorgegeven gegevens niet garanderen: elke doorgifte is op eigen risico. Nadat we uw gegevens hebben ontvangen, volgen wij strikte procedures en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat onbevoegden toegang verkrijgen.
 8. Delen wij uw persoonsgegevens?
  • Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met andere bedrijven in onze groep, ten behoeve van het beheren van uw informatieaanvraag. Dit omvat onze holding en haar dochterondernemingen.
  • Wij delen uw gegevens niet met derden buiten onze groep.
  • Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens, waaronder persoonsgegevens, die wij van uw in bezit hebben te delen, bijvoorbeeld in het kader van een juridische procedure waarbij wij zij betrokken, in het kader van Onze naleving van wettelijke verplichtingen, naleving een rechterlijke uitspraak of een bevel van een overheidsinstantie.
  • Wij kunnen statistische gegevens verzamelen over het gebruik van Onze website, waaronder gegevens over verkeer, gebruikspatronen, gebruikersaantallen, verkopen en andere informatie. Al deze gegevens worden geanonimiseerd en bevatten geen persoonlijk identificeerbare gegevens, of geanonimiseerde gegevens die met andere gegevens kunnen worden gecombineerd en zo kunnen worden gebruikt om u te identificeren.
 9. Wat gebeurt er als ons bedrijf wordt overgenomen?
  • Van tijd tot tijd kunnen wij ons bedrijf uitbreiden of inkrimpen, en dit kan gepaard gaan met de verkoop en/of overdracht van het beheer van een deel van ons bedrijf of ons gehele bedrijf. Alle persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt worden, indien deze relevant zijn voor het deel van ons bedrijf dat wordt overgedragen, samen met dat deel overgedragen, en de nieuwe eigenaar of nieuwe partij die zeggenschap uitoefent mag, onder de voorwaarden van dit Privacybeleid, deze gegevens alleen gebruiken voor dezelfde doeleinden waarvoor deze oorspronkelijk door ons zijn verzameld.
  • In het geval dat uw gegevens of een deel daarvan op een dergelijke wijze worden overgedragen, wordt niet van tevoren contact met u opgenomen om u over deze veranderingen te informeren.
 10. Uw recht om informatie achter te houden
  • U kunt alle pagina’s van Onze website bezoeken zonder enige gegevens te verstrekken.
  • U kunt ons gebruik van Cookies beperken. Zie artikel 12 voor meer informatie.
 11. Hoe kunt u inzage krijgen in uw persoonsgegevens?U hebt het recht om te vragen om (in voorkomende gevallen) een kopie van persoonsgegevens die wij van u in bezit hebben. Krachtens de AVG hoeft hiervoor geen vergoeding te worden betaald, en verstrekken wij alle informatie met betrekking tot uw verzoek kosteloos, tenzij dit verzoek ongepast wordt geacht. Neem voor meer informatie contact met ons op via info@ucc-europe.com, of de contactgegevens zoals vermeld in onderstaand artikel 13.
 12. Ons gebruik van cookies

  Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om sociale-mediafunctionaliteiten aan te bieden en om ons verkeer te analyseren. Tevens delen wij informatie over uw gebruik van Onze website met onze partners op het gebied van sociale media, reclame en analytics. Deze partners kunnen informatie over u samenvoegen met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die ze hebben verzameld uit uw gebruik van hun diensten. Als u doorgaat met het gebruik van Onze website, gaat u akkoord met onze cookies.

  Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om een gebruikerservaring efficiënter te maken.

  In de wet is vastgelegd dat wij cookies op uw apparaat mogen opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze website. Voor alle andere soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig.

  Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op Onze pagina’s verschijnen.

  U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken in het Cookiebeleid op Onze website.

  In ons Privacybeleid vind u meer informatie over wie wij zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonsgegevens verwerken.

  Noodzakelijke cookies
  Bepaalde cookies zijn nodig om een website bruikbaar te maken: zij maken basisfuncties mogelijk, zoals bijvoorbeeld bladeren door pagina’s en toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

  Cookies die uw voorkeuren volgen
  Cookies die uw voorkeuren volgen, maken het mogelijk dat een website informatie onthoudt die de manier waarop een website zich gedraagt of eruit zit verandert, zoals bijvoorbeeld uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

  Statistische cookies
  Statistische cookies helpen eigenaren van websites inzicht te krijgen in hoe bezoekers op websites reageren, door anoniem informatie te verzamelen en vast te leggen.

  Marketing
  Met marketing-cookies worden bezoekers op verschillende websites getraceerd met als bedoeling om advertenties weer te geven die voor de individuele gebruiker relevant en interessant zijn, en daarom voor uitgevers en derden-adverteerders meer waarde hebben.

  Niet-geclassificeerde cookies
  Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die wij, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies, nog aan het indelen zijn.

 13. ContactAls u vragen heeft over Onze website of dit Privacy- en cookiebeleid, kunt u contact met ons opnemen op info@ucc-europe.com, telefonisch op +44 (0)208 799 4370 of per brief gericht aan Data Protection Officer, UCC Europe Ltd, 40-44 Uxbridge Road, London, W5 2BS, United Kingdom. Zorg ervoor dat uw vraag duidelijk is, vooral als het gaat om een verzoek om informatie over de gegevens die wij over u bezitten (overeenkomstig artikel 11).
 14. Wijzigingen in ons Privacy- en cookiebeleidWij kunnen dit Privacy- en cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen (bijvoorbeeld in geval van een wetswijziging). Eventuele wijzigingen worden onmiddellijk op Onze website geplaatst, en u wordt geacht te hebben ingestemd met de bepalingen van het Privacy- en cookiebeleid bij uw eerste gebruik van Onze website na de wijzigingen. Wij adviseren u om deze pagina regelmatig te raadplegen om up-to-date te blijven.
 15. Uitschakelen van cookies Do not trackDo not track (DNT) is een functie die door sommige browsers wordt aangeboden. In sommige nieuwe browsers is deze functie standaard opgenomen. Als u DNT inschakelt, wordt naar door u gebruikte websites een signaal gestuurd waardoor uw surfgedrag niet wordt gevolgd (bijvoorbeeld door derden of sociale netwerken of analytics-bedrijven). Op deze website kunt u ervoor kiezen om tracking en analytics uit te schakelen door uw instellingen te wijzigen – zie het gedeelte Cookies beheren op deze pagina. Momenteel is nog geen uniforme branchestandaard voor het behandelen van DNT-verzoeken overeengekomen en geïmplementeerd. Hierdoor reageert Onze website op dit moment niet op DNT-verzoeken. Totdat een dergelijke standaard zal worden ingevoerd, blijven wij DNT en andere nieuwe technologieën volgen, maar reageren wij niet op DNT-verzoeken.

Wij verstrekken u deze informatie als onderdeel van ons beleid om niet alleen te voldoen aan wettelijke eisen, maar ook eerlijk en duidelijk te zijn over de bescherming van uw persoonsgegevens bij het gebruik van Onze website. Wij weten dat u van ons niet anders zou verwachten, en wij kunnen u verzekeren dat wij werken een aan tal privacy- en cookiegerelateerde verbeteringen van de website.

Cookies beheren

Hoe kunt u cookies controleren die in IOS Safari zijn ingeschakeld?

Tik in het beginscherm op ‘Instellingen’

Zoek en tik op de menuopdracht ‘Safari’.

Tik onder ‘Privacy en beveiliging’ op de menuopdracht ‘Cookies blokkeren’.

Selecteer een andere optie dan ‘Altijd blokkeren’.

Hoe kunt u cookies controleren die in Android-browsers zijn ingeschakeld?

Tik in het beginscherm of onder ‘Toepassingen’ op ‘Instellingen’.

Tik onder ‘Apparaten’ op de menuopdracht ‘Toepassingen’.

Zoek en tik op de menuopdracht ‘Internet’.

Zoek en tik op de menuopdracht ‘Privacy’.

Schakel ‘Cookies accepteren’ in

Raadpleeg voor alle andere browsers de online Help-bestanden.